Gurur Brahma                          

Gurur Vishnu                            

Gurur Devo Maheshwaraha      

Gurur Saakshaat Parabrahma 

Tasmei Shri Gurave Namahah


Browse